AssurMIFID

 AssurMiFID -gedragsregels *


Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de "AssurMiFID-gedragsregels" en deelt u dit verband volgende informatie mee :

(* Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van  belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.) 

1. Aangeboden producten en diensten

    1.1.  Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan"

    1.2.  Nummers van de takken en de titulatuur

        1)  Ongevallen

        2)  Ziekte

        3)  Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel

        7)  Vervoerde goederen met inbegrip, koopwaren, bagage en alle andere goederen

        8)  Brand en natuurevenementen 

        9)  Andere schade en goederen

      10)  BA motorrijtuigen

      13)  Algemeen BA

      15)  Borgtocht

      16) Diverse geldelijke verliezen

      17) Rechtsbijstand

      18) Hulpverlening

      21) Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen

      22) Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen  

      23) Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen

      26) Kapitalisatieverrichtingen

      27) Beheer van collectieve pensioenfondsen 

     1.3.  Polisvoorwaarden : klik hier

2. Informatie over het belangenconflictenbeleid van ZEV

De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor invulling geeft.

2.1.     Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

 

2.2.     Welke belangenconflicten?

 

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. 

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

-      Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;

-      Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;

-      Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;

-      Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;

-      Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.

-      Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);

-      Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor;

-     Situaties eigen aan ons kantoor:  assurfinance, nevenactiviteiten zoals kredietmakelaar, vastgoedmakelaar

  

2.3. Welke maatregelen neemt ons kantoor

 

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat onder meer om:

-      Een interne instructienota;

-      Een aangepast verloningsbeleid;

-      Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t.verzekerings- overeenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;

-      Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;

-      Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;

-      Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct,                duidelijk en niet misleidend is.

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

 

2.4.    Wat is de procedure?

   Mifid procedure

2.5.    Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

3.  Vergoeding

"Voor ons diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel  uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is  een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille  van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bjkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten  van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant." 

Contactgegevens

DPH verzekeringen bv
Verzekeringsmakelaar & kredietmakelaar
Gistelse Steenweg, 261
8200 Sint-Andries
Ondernemingsnr : 0.744.622.973             

Tel 050/81.32.52

 

 
Copyright © 2017 Zakenkantoor Erwin Viaene - Webconcept by Nextmove - Disclaimer