Pensioenopbouw

Derde pijler : individueel aanvullend pensioen

Waarom spaarinspanningen leveren voor een beter pensioen?

Zijn de eerste en eventueel de tweede pijler voldoende zijn om je een goed inkomen te bezorgen? Uiteraard hangt dit af van je persoonlijke situatie, de samenstelling van jouw roerend en onroerend vermogen, je persoonlijke wensen enz...

Daarom dien je beslist eens na te gaan welk besteedbaar inkomen per maand je wenst op het moment dat je effectief met pensioen zal zijn. Daarvan trek je het wettelijk pensioen af. Daarna trek je uiteraard ook het aanvullend pensioen opgebouwd in het kader van uw beroepsactiviteit, af.
Het ontbrekende deel zal je via eigen, individuele spaarinspanningen moeten opbrengen. Stel bijvoorbeeld dat je over 25 jaar, als je effectief met pensioen gaat, een aanvullend inkomen van 800 € per maand onontbeerlijk acht. Er zit wel een addertje onder het gras : 800 € van vandaag zullen over 25 jaar aanzienlijk minder koopkracht vertegenwoordigen. Dat is het logische gevolg van de inflatie.

Om de 800 € van nu om te zetten in hun equivalent over 25 jaar moet je, bij een conservatief ingeschat inflatiepercentage van 2 %, vermenigvuldigen met een factor 1,64.
Dat lijkt behoorlijk veel geld. Maar de tijd is je bondgenoot...op voorwaarde dat je er meteen mee begint. Omdat je in dezelfde 25 jaar met bescheiden maar volgehouden inspanningen al heel wat kan realiseren. Voor we evenwel systematisch de individuele inspanningen bekijken met fiscaal voordeel of derde pijler of zonder fiscaal voordeel "vierde pijler", bekijken we even de mogelijkheden die loontrekkenden en zelfstandigen hebben om binnen hun actieve loopbaan extra pensioen op te bouwen.
Overigens hoeft sparen voor een extra pensioen geen aanslag op het huidige bestedingspatroon in te houden. Al was het maar omdat de overheid een aantal fiscaal vriendelijke maatregelen voorziet voor wie zelf werk wil maken van een beter pensioen.
Verder zullen we aandacht besteden aan een globale strategie waarmee je dat kan doen. Het gaat daarbij om een gelaagde strategie waarin je pas naar de volgende invalshoek overstapt nadat je de mogelijkheden van de vorige helemaal opgebruikt hebt. Vandaar dat wij, als overgang, nog even de derde pijler situeren in het geheel van een doelgerichte pensioenopbouw.  Wil je jou persoonlijke situtatie laten berekenen? Contacteer ons.

Pensioensparen en langetermijnsparen, met fiscaal voordeel.


Het pensioensparen is een weliswaar bescheiden maar niet te missen opstap naar een opbouw van een beter inkomen bij je pensioen. Wij adviseren je daarom met een jaarlijkse regelmaat gebruik te maken van de fiscaal voordelige formules Pensioensparen. en langetermijnsparen. Zo kan je tot jaarlijks 990 € fiscaal inbrengen onder de rubriek "pensioensparen". Daarnaast kan je binnen de fiscale rubriek "langetermijnsparen" en afhankelijk van je beroepsinkomsten andermaal tot 2.390 € opzij zetten voor een beter pensioen in het langetermijnsparen.
Fiscaal is er geen enkel bezwaar om beide formules te combineren met alle welgekomen belastingvoordelen vandien.

Pensioenspaarverzekering


Deze formule is een spaarverzekering, die uitzicht biedt op een vast gegarandeerd minimum rendement op gedane stortingen en een belastingvrije, variabele winstdeling. En je weet bij iedere gestorte premie meteen ook hoeveel pensioenkapitaal je verwerft. Je wenst een offerte of gewoon meer informatie : Pensioenspaarverzekering

Tip


Sluit een contract voor je 55 ste verjaardag. Na de heffing van de anticipatieve taks op 60 jaar mag je blijven storten tot 31 december van het jaar waarin u 64 wordt. De stortingen die u tijdens die periode doet, zijn volgens de huidige wetgeving niet meer onderworpen aan een belasting. Door de belastingwinst haal je zelfs twee keer uw voordeel. Op die manier kan het rendement van je pensioensparen een extra hoge vlucht nemen.

Voorwaarden belastingvermindering


Gemeenschappelijke voorwaarden voor de formules "beleggingsfonds" en "verzekering".
-de onderschijver, Belgisch rijksinwoner) moet minstens 18 jaar en maximaal 64 jaar zijn bij het sluiten van het contract.
-de voorziene looptijd van het pensioenspaarcontract bedraagt minstens 10 jaar
-de laatste storting moet uiterlijk op 31 december van het jaar dat de onderschrijver 64 wordt, gebeuren.
Specifieke voorwaarden voor de pensioenspaarverzekering
-de verzekeringsnemer en de verzekerde zijn één en dezelfde persoon, namelijk de belastingplichtige
-bij contracten met een kapitaal bij leven moet de uitkering betaald worden aan de verzekeringsnemer.
-de begunstigde van contracten met een uitkering bij overlijden moet de echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende of een bloedverwant tot de tweede graad zijn.

Wanneer de voordelige belastingheffing?

 

 • Contracten via pensioensparen worden in principe belast tegen een fiscaal matige belasting van 10 % op de leeftijd van 60 jaar.
 • uitbetaling bij overlijden van de verzekerde voor de leeftijd van 60 jaar genieten een gelijkaardig voordelen fiscaal regime.
 • Ook uitkeringen bij leven voor de leeftijd van 60 jaar genieten een gelijkaardige voordelige belastingheffing (in dit geval is de gemeentebelasting wel verschuldigd) als de volgende 4 voorwaarden vervuld zijn :
 • de uitkering gebeurt bij wettelijke pensionering, bj statutaire pensionering (volgens het beroep), of bij vervroegde pensionering in één van de 5 jaren die eraan voorafgaan of bij brugpensionering.
 • de minimumlooptijd van 10 jaar is verstreken
 • er werden minimum 5 stortingen uitgevoerd.  
 • elke storting is minstens 5 jaar ingelegd gebleven.

  LANGETERMIJNSPAREN


  Ook deze formule levert een rechstreekse belastingwinst van 30 tot 40 % van het geïnvesteerde bedrag op. Het maximumbedrag dat u in rekening mag brengen, hangt af van uw nettoberoepsinkomen. Het absolute maximum bedraag 2.390 €, per belastingplichtige. Dit bedrag moet je zien als een soort korf, waarin zowel premies levensverzekeringen  en de fiscaal vrijstelbare kapitaalaflossingen van een woonkrediet kunnen zitten.
  Net zoals bij de formules voor wettelijk pensioensparen houdt de verzekeraar op 60 jaar in principe een eenmalige anticipatieve taks van 10 % in. Stortingen die u nadien doet worden niet meer belast, maar je mag ze wel nog in mindering brengen op je belastingaangifte. Hier sluit je een contract aan sluiten voor je 65ste  verjaardag.
  Meer informatie : Langetermijnsparen

Contactgegevens

Zakenkantoor Erwin Viaene bv
Verzekeringsmakelaar & kredietmakelaar
Constant Permekelaan 59
8490 Jabbeke
Ondernemingsnr : 0436379739                   

Tel 050/81.32.52

 

Copyright © 2017 Zakenkantoor Erwin Viaene - Webconcept by Nextmove - Disclaimer