Pensioenopbouw

Derde pijler : individueel aanvullend pensioen

 

Waarom individuele spaarinspanningen leveren voor een beter pensioen?


Zullen de eerste en eventueel de tweede pijler voldoende zijn om u een goed inkomen te bezorgen? Uiteraard hangt dit van uw persoonlijke situatie, de samenstelling van u roerend en onroerend vermogen, uw wensen enz. af.

Daarom dient u beslist eens nagaan welk besteedbaar inkomen per maand u wilt op het moment dat u effectief met pensioen zult zijn. Daarvan trekt u het wettelijk pensioen af. U houdt uiteraard ook rekening met het aanvullend pensioen opgebouwd in het kader van uw beroepsactiviteit.
Het ontbrekende deel zal u via eigen, individuele spaarinspanningen moeten opbrengen. Stel bijvoorbeeld dat u over 25 jaar, als u effectief met pensioen gaat, een aanvullend inkomen van 800 € per maand onontbeerlijk acht. Er zit wel een addertje onder het gras : 800 € van vandaag zullen over 25 jaar aanzienlijk minder koopkracht vertegenwoordigen. Dat is het gevolg van de inflatie.

Om de 800 € van nu om te zetten in hun equivalent over 25 jaar moet u ze, bij een conservatief ingeschat inflatiepercentage van 2 %, vermenigvuldigen met een factor 1,64.
Dat lijkt behoorlijk veel geld. Maar de tijd is uw bondgenoot...op voorwaarde dat u er meteen mee begint. Want in dezelfde 25 jaar kunt u met bescheiden maar volgehouden inspanningen al heel wat realiseren. Voor we evenwel systematisch de individuele inspanningen bekijken met fiscaal voordeel of derde pijler of zonder fiscaal voordeel "vierde pijler", bekijken we even de mogelijkheden die loontrekkenden en zelfstandigen hebben om binnen hun actieve loopbaan extra pensioen op te bouwen.
Overigens hoeft sparen voor een extra pensioen geen aanslag op het huidige bestedingspatroon in te houden. Al was het maar omdat de overheid een aantal fiscaal vriendelijke maatregelen voorziet voor wie zelf werk wil maken van een beter pensioen.
Verder zullen we aandacht besteden aan een globale strategie waarmee u dat kan doen. Het gaat daarbij om een gelaagde strategie waarin u pas naar de volgende invalshoek overstapt nadat u de mogelijkheden van de vorige helemaal opgebruikt hebt. Vandaar dat wij, als overgang, nog even de derde pijler situeren in het geheel van een doelgerichte pensioenopbouw.
U wenst uw persoonlijke situtatie te laten berekenen? Contacteer ons.

Pensioensparen en langetermijnsparen, met fiscaal voordeel.


Het pensioensparen is een weliswaar bescheiden maar niet te missen opstap naar een opbouw van een beter inkomen bij pensioen. Wij adviseren u daarom met een jaarlijkse regelmaat gebruik te maken van de fiscaal voordelige formules Pensioensparen. en langetermijnsparen. Zo kunt u tot jaarlijks 870 € fiscaal inbrengen onder de rubriek "pensioensparen". Daarnaast kunt u binnen de fiscale rubriek "langetermijnsparen" en afhankelijk van uw beroepsinkomsten andermaal tot 2.080 € opzij zetten voor een beter pensioen.
Fiscaal is er geen enkel bezwaar om beide formules te combineren met alle welgekomen belastingvoordelen vandien.

Pensioenspaarverzekering


Deze formule is een spaarverzekering, die uitzicht biedt op een vast gegarandeerd minimum rendement op gedane stortingen en een belastingvrije, variabele winstdeling. En u weet bij iedere gestorte premie meteen ook hoeveel pensioenkapitaal u verwerft. U wenst een offerte of gewoon meer informatie : Pensioenspaarverzekering

Tip


Sluit een contract voor uw 55 ste verjaardag. Na de heffing van de anticipatieve taks op 60 jaar mag u blijven storten tot 31 december van het jaar waarin u 64 wordt. De stortingen die u tijdens die periode doet, zijn volgens de huidige wetgeving niet meer onderworpen aan een belasting. Door de belastingwinst haalt u zelf twee keer uw voordeel. Op die manier kan het rendement van uw pensioensparen een extra hoge vlucht nemen.

Voorwaarden belastingvermindering


Gemeenschappelijke voorwaarden voor de formules "beleggingsfonds" en "verzekering".
-de onderschijver, Belgisch rijksinwoner) moet minstens 18 jaar en maximaal 64 jaar zijn bij het sluiten van het contract.
-de voorziene looptijd van het pensioenspaarcontract bedraagt minstens 10 jaar
-de laatste storting moet uiterlijk op 31 december van het jaar dat de onderschrijver 64 wordt, gebeuren.
Specifieke voorwaarden voor de pensioenspaarverzekering
-de verzekeringsnemer en de verzekerde zijn één en dezelfde persoon, namelijk de belastingplichtige
-bij contracten met een kapitaal bij leven moet de uitkering betaald worden aan de verzekeringsnemer.
-de begunstigde van contracten met een uitkering bij overlijden moet de echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende of een bloedverwant tot de tweede graad zijn.

Wanneer de voordelige belastingheffing?


 • Contracten via pensioensparen worden in principe belast tegen een fiscaal matige belasting van 10 % op de leeftijd van 60 jaar.
 • uitbetaling bij overlijden van de verzekerde voor de leeftijd van 60 jaar genieten een gelijkaardig voordelen fiscaal regime.
 • Ook uitkeringen bij leven voor de leeftijd van 60 jaar genieten een gelijkaardige voordelige belastingheffing (in dit geval is de gemeentebelasting wel verschuldigd) als de volgende 4 voorwaarden vervuld zijn :
 • de uitkering gebeurt bij wettelijke pensionering, bj statutaire pensionering (volgens het beroep), of bij vervroegde pensionering in één van de 5 jaren die eraan voorafgaan of bij brugpensionering.
 • de minimumlooptijd van 10 jaar is verstreken
 • er werden minimum 5 stortingen uitgevoerd
 • elke storting is minstens 5 jaar ingelegd gebleven.

  LANGETERMIJNSPAREN


  Ook deze formule levert een rechstreekse belastingwinst van 30 tot 40 % van het geïnvesteerde bedrag op. Het maximumbedrag dat u in rekening mag brengen, hangt af van uw nettoberoepsinkomen. Het absolute maximum bedraag 2.080 €, per belastingplichtige. Dit bedrag moet u zien als een soort korf, waarin zowel premies levensverzekeringen al de fiscaal vrijstelbare kapitaalaflossingen van een woonkrediet kunnen zitten.
  Net zoals bij de formules voor wettelijk pensioensparen houdt de verzekeraar op 60 jaar in principe een eenmalige anticipatieve taks van 10 % in. Stortingen die u nadien doet worden niet meer belast, maar u mag ze wel nog in mindering brengen op uw belastingaangifte. Ook hier dient u een contract te sluiten voor uw 55ste verjaardag.
  Meer informatie : Langetermijnsparen
 • Contactgegevens

  Zakenkantoor Erwin Viaene bvba
  Verzekeringsmakelaar
  Constant Permekelaan 59
  8490 Jabbeke
  FSMA n° 011276 Ondernemingsnr : 0436379739

  Tel 0902/33.503   €1/min

  info@zev.be

  Copyright © 2017 Zakenkantoor Erwin Viaene - Webconcept by Nextmove - Disclaimer