Tarieven woonkrediet nr 1

 tarieven_woonkrediet_nr_1

Het tarievenblad


Op het tarievenblad kan u een opsomming vinden van alle verschillende renteformules.
De renteformules worden vermeld in de volgende vorm, gescheiden door een schuine streep :

 • eerste periodiciteit van verandering van de rentevoet
 • daarop volgende periodiciteit van verandering van de rentevoet
 • maximale stijging
 • maximale daling
 • gekoppelde referte-index
  Voorbeeld :
  De omschrijving '5/5/+4/-4/Index E' leest u dus als volgt :
  een krediet met een eerste periodiciteit van de verandering van de rentevoet van 5 jaar, met ook een volgende periodiciteit van de verandering van de rentevoet van 5 jaar, met een maximale stijging en daling van 4% op jaarbasis t.o.v. de initiële rentevoet. De rentevoetherziening hangt af van de evolutie van de referte-index E.

  Welke renteformule?


  Bij 'zev.be' hebt u een ruime keuze aan renteformules :
 • kredieten met vaste rentevoet : van 10 tot 40 jaar vast.
 • kredieten met variabele rentevoeten :
 • Tussen die twee extremen : de 'accordeonformule'
  Met deze accordeonformules weet u zeker dat u dezelfde mensualiteit blijft betalen tijdens de hele looptijd van het krediet.
  Indien de rentevoet wijzigt, wordt enkel de looptijd aangepast. ofwel verlengen bij rentestijging(er is een maximum) of inkorting bij rentedaling. Door hun specifieke eigenschap van inkorting en verlenging wordt die formule de accordeonformule genoemd. Het voordeel is overduidelijk. Ongeacht de stijgende rente blijft u de mensualiteit behouden. Daalt de rente, dan betaalt u het woonkrediet nr 1 sneller af. Deze formule combineert de voordelen van de formules met variabele rente (en dan vooral de voordeeltarieven) met de voordelen van de formules met vaste rente (en dan met name de gelijkblijvende maandelijkse last).

  Mogelijkheid 1 : de rente wordt hoger


  Blijkt bij een jaarlijkse herziening dat de rente stijgt, dan blijft de mensualiteit ongewijzigd maar wordt de looptijd van de terugbetaling verlengd tot een maximum van 3 of 5 jaar, naargelang de gekozen formule.
 • Koos u voor een aanvankelijke looptijd van 15 jaar, dan kan de lening nooit langer lopen dan 18 jaar.
 • Koos u voor een aanvankelijke looptijd van 20 jaar, dan kan de looptijd nooit langer worden dan 25 jaar.
 • Koos u voor een aanvankelijke looptijd van 25 jaar. In dat geval bedraagt de maximaal mogelijke looptijd 30 jaar.

  Mogelijkheid 2 : de rente wordt lager


  Blijkt bij een jaarlijkse herziening dat de rente gedaald is, dan blijft u dezelfde mensualiteit betalen. De looptijd wordt in dat geval evenredig ingekort. Op deze inkorting zit er helemaal geen enkele beperking.

   

Variabiliteit van de rentevoet

De principes van de variabiliteit van de rentevoet zijn geregeld door de wet op het hypothecair krediet.

Belangrijkste regels :

 • Naargelang de door u gekozen formulie blijft de rentevoet van uw voorschot tijdens een eerste periode van 1,5 of 10 jaar onveranderd.
 • Na deze periode wordt de rentevoet, zowel naar boven als naar beneden, volgens het verschil tussen de referte-index op het ogenblik van de herziening en de oorspronkelijke referte-index die vermeld is op het tarievenblad. Deze referte-indexen zijn wettelijk vastgelegd en zijn gekoppeld aan de formule die u hebt gekozen.
 • De oorspronkelijke referte-index die in aanmerking wordt genomen, komt voor op het tarievenblad dat geldig is op het ogenblik van uw kredietaanvraag. De nieuwe index is degene die verscheen in het Belgisch Staatsblad in de kalendermaand voor die datum van herziening van de rentevoet. De nieuwe maandelijkse rentevoet wordt afgerond op het dichtsbijzijnde duizendste van een procent.
 • De mogelijke verandering van de rentevoet blijft beperkt tot een maximaal verschil t.o.v. de oorspronkelijke rentevoet. Dit is zo voor de eventuele stijgingen en voor de eventuele dalingen. In de praktijk fluctueert de rentevoet dus altijd tussen een maximale en een minimale rentevoet.
 • Iedere aanpassing van de rentevoet zal aan de kredietnemers worden meegedeeld ten laatste op de dag dat de nieuwe rentevoet ingaat. Bij dit schrijven wordt telkens ook een nieuwe aflossingstabel gevoegd.


  Welke looptijd?


  De looptijd van het woonkrediet nr 1 kan variëren van 10 tot 40 jaar, afhankelijk van uw wensen en van het gekozen krediettype.

  Ook tot 40 jaar?


  Jazeker. Door jonge kredietnemers de mogelijkheid te geven om de terugbetaling van hun woonkrediet over een langere periode te spreiden, wil 'zev.be' hen ook de kans bieden eigenaar te worden. Dankzij het soepel woonkrediet nr 1 kunnen ze deze looptijd inkorten indien hun financiële situatie in positieve zin evolueert en ze dus over meer budgettaire ruimte beschikken.

  Welke wijze van terugbetaling?


  Hier bespreken hier enkel de woonkredieten nr 1 met een periodieke terugbetaling van het kapitaal.
    
 • Terugbetaling met gelijke mensualiteiten
 • Terugbetaling met gelijke kapitaalsaflossingen = degressief

Contactgegevens

Zakenkantoor Erwin Viaene bv
Verzekeringsmakelaar & kredietmakelaar
Constant Permekelaan 59
8490 Jabbeke
Ondernemingsnr : 0436379739                   

Tel 050/81.32.52

 

Copyright © 2017 Zakenkantoor Erwin Viaene - Webconcept by Nextmove - Disclaimer